loading

Normal Paraffin

노말파라핀은 Kerosene을 가공하여 생산됩니다.
다양한 산업 분야에 적용될 수 있으며 고객의 필요에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.

Heavy Normal Paraffin

Heavy NP는 염소화 파라핀, 훈증제, 램프오일, 윤활유 등 다양한 산업용 원료로 사용되고 있습니다.

Value Chain밸류체인 전체보기+

Value Chain

kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제

 • 제품 특징

  • - 다양한 카본 분포 스팩으로 필요한 용도에 따라 적용 가능
  • - 고객 맞춤 제조 용이
 • 적용 용도

  • - 램프오일
  • - 훈증제
  • - 절삭유, 압연유 등 금속가공유
  • - 염소화 파라핀(CP, Chlorinated Praffin)의 원료
  • - 직물의 방화제
  • - 윤활유 첨가제

물성표

하기 수치는 기본 사양이며, 추가적인 사양 및 제품 성상에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

Specific Gravity(15/4℃) 0.76-0.78
Density(15℃) g/cm3 0.75-0.78
Distillation(IBP) Min. 235
Distillation(FBP) Max. 315
Color Saybolt Min. +30 Min. +30 Min. +30 Min. +30 Min. +30 Report
Flash Point(PM) Min. 110 Max. 110 Report
Aniline Point
Pour Point
Bromine Index Br2 mg
/100g
Max. 15 Max. 15 Max. 15 Max. 15 Max. 15 Report
Sulfur wt ppm Max. 2 Max. 2 Max. 5 Max. 2 Max. 2 Report
Aromatics wt % Max. 0.3 Max. 0.01 Max. 0.01 Max. 0.3 Max. 0.01 Max. 0.01
Iron As Fe wt ppm Max. 0.15 Max. 0.15 Max. 0.15
Mean Carbon no. 14.5-15.0
Carbon Distribution
    C12 or C12- wt % Max. 0.5(C12-) Report(C12)
    C13 or C13- wt % Max. 0.1(C13-) Max. 1(C13-) Max. 0.5(C13-) Max. 0.1(C13-) Max. 1(C13)
    C13+14 wt % Min. 97
    C14 or C14+ wt % Min. 90(C14) 45-65(C14) Max. 55(C14) 40-70(C14) 65-85(C14) 30-40(C14)
    C14-17 wt %
    C15 or C15+ wt % Max. 2(C15) 35-55(C15+) Min. 35(C15) 30-55(C15) 15-35(C15+) 25-35(C15)
    C16 or C16+ wt % Max. 0.5(C16+) Balance(C16+) Balance(C16+) 20-30(C16)
    C17 or C17+ wt % 8-18(C17)
Total Normal Paraffin Min. 98.5 Min. 98.5 Min. 99.0 Min. 98.5 Min, 98.5 Min. 99.0
Average Molecular Weight 195-200 Report

담당자 문의

제품관련 질문 및 상담은 담당자 이메일 혹은 연락처로 문의 부탁드립니다.

 • 영업 담당자

  E-mail
  leejh@isu.co.kr
  연락처
  02-590-6833
 • 영업 담당자

  E-mail
  yjpark@isu.co.kr
  연락처
  02-590-6712