loading

Normal Paraffin

노말파라핀은 Kerosene을 가공하여 생산됩니다.
다양한 산업 분야에 적용될 수 있으며 고객의 필요에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.

Light Normal Paraffin

Light NP는 주로 LAB원료로 사용되며, 세정제, 금속가공유 등 다양한 산업에 사용되고 있습니다.

Value Chain밸류체인 전체보기+

Value Chain

kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제

 • 제품 특징

  • - 무색 투명의 액체 파라핀 오일
  • - 작업 안정성 우수
  • - 고객 맞춤 제조 용이
 • 적용 용도

  • - LAB(Linear Alkyl Benzene)의 원료
  • - 세정제
  • - 스핀들유
  • - 에어로졸
  • - 절삭유, 압연유 등 금속가공유
  • - EOR(Enhanced oil recovery) 용도

물성표

하기 수치는 기본 사양이며, 추가적인 사양 및 제품 성상에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

Specific Gravity(15/4℃) 0.74-0.76 0.74-0.76 0.75-0.77
Density(15℃) g/cm3 0.755-0.770
Viscosity(40℃) cSt 1.60-1.85
Color Saybolt Min. +30 Min. +30 Min. +30 Min. +30 Min. +30
Flash Point(PM, Tag*) Min. 60* Min. 70 Min. 85 Min. 85
Aniline Point 84-89
Pour Point Max. -3.5
Bromine Index Br2 mg
/100g
Max. 10 Max. 10 Max. 10 Max. 15
Sulfur wt ppm Max. 2 Max. 2 Max. 1 Max. 1 Max. 2
Aromatics wt % Max. 0.2 Max. 0.5 Max. 0.2 Max. 0.4 Max. 0.3
Carbon Distribution
    C9 or C9- wt % Max. 0.5(C9) Max. 0.5(C9-)
    C10 or C10- wt % 16-20(C10) Max. 15(C10) Max. 1(C10) Max. 0.2(C10)
    C10+11 wt % 30-55
    C11 or C11- wt % 51-55(C11) Report(C11) Max. 0.5(C11-) Max. 0.5(C11)
    C11+12 wt %
    C12 or C12- wt % Balance(C12) Balance(C12) Report(C12) 10-33(C12) 20-30(C12)
    C13 or C13- wt % Max. 3(C13) Min. 20(C13) Balance(C13) C13>C14≥C12
    C13+14 wt % Max. 1(C13+)
    C14 or C14+ wt % Max. 0.5(C14+) 15-35(C14) 20-30(C14)
    C15 or C15+ wt % Max. 0.5(C15+) Max. 0.5(C15+)
    C16 or C16+ wt % Max. 0.2(C16)
Total Normal Paraffin Min. 98.5 Min. 98.5 Min. 99.0 Min. 98.0 Min. 98.5
Average Molecular Weight 164-168 183.3-185.7

담당자 문의

제품관련 질문 및 상담은 담당자 이메일 혹은 연락처로 문의 부탁드립니다.

 • 영업 담당자

  E-mail
  leejh@isu.co.kr
  연락처
  02-590-6833
 • 영업 담당자

  E-mail
  yjpark@isu.co.kr
  연락처
  02-590-6712